Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Keskmine palk ja keskklass

30.03.18, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Kas keskmise palga saaja kuulub keskklassi?


2017. A VAADE


Palga hajumine ümber keskpunkti

Nähes Eesti keskmise palga suurust, tekib lugejal küsimusi, mida see arv näitab ja kus tema ise oma palgaga Eesti palgasaajate palga suuruse astmikus paikneb.
Siin tuleb appi statistika. Palgad jaotatakse sageli astmeliselt kas nelja rühma (kvartiilid e neljandikud) või kümnesse rühma (detsiilid e kümnendikud). Sealjuures on selle harmoonilise asendijaotuse keskpunktiks mediaanpalk, mitte keskmine palk. Mediaanpalgast saavad täpselt pooled töötajad rohkem ja pooled vähem palka.
Sissetulek jaotatakse sageli viide rühma (kvintiilid e viiendikud) ja kümnesse rühma (detsiilid).

Statistikaamet on teinud viimati sellise jaotusega palga ehk töötasu struktuuri uuringu 2014. aasta oktoobri kohta. Uuringut tehakse iga nelja aasta järel. Järgmine tehakse 2018. a oktoobri kohta, tulemuse valmimisaeg on ilmselt 2020. aasta.
Kasutades brutopalga tõusu 2014-2017 praegu teadaolevat suurusjärku (umbes 21,5% (1221 € vs. 1005 €)), on selle artikli tabelis 1 tuletatud ligikaudne palgatase 2017. a kohta.

Keskklass
Keskklassi on kirjeldatud mitmel erineval viisil. Huvi korral saab selle kohta lugeda veebist (nt ingliskeelne Wikipedia). Statistikas on kasutatud mitut viisi -- nt jääb keskklass palga mõttes vahemikku 75%-125% mediaanpalgast (ehk V detsiilist). Pew Uuringute Keskus USAs kasutab lähenemist, et keskklassi kuuluvad need majapidamised (e leibkonnad), kelle sissetulek jääb vahemikku 67%-200% kõigi majapidamiste mediaansissetulekust [allikas 1].
Praktilise lähenemisena on kasutatud ka vahemikku III kuni VII palgadetsiilini [allikas 2, lk 22-23 ja 96], nii on tehtud ka tabelis 1.
Selliselt moodustatud kesklassi kuulub alati 40% töötajaist. Järelikult 30% palgatöötajaid jääb sellest vahemikust ehk keskklassist allapoole ja 30% kõrgema palgaga töötajaid ülespoole.

Tabel 1
Palgastatistik (detsiili ülempiir)
Kuu brutopalk 2014 okt,
eurot
Kuu brutopalk 2017,
eurot (ligikaudne,
= 2014 okt + 21,5%)
Kuu netopalk 2017,
eurot (ligikaudne)
Keskklass
palga
järgi
keskmine
1043
1267
1013

IX detsiil
1784
2168
1708

VIII detsiil
1387
1685
1336

VII detsiil
1174
1426
1136
ülem-keskklass
VI detsiil
1011
1228
983
ülem-keskklass
V detsiil (e mediaan)
890
1081
870
keskklassi keskpunkt
IV detsiil
770
936
758
alam-keskklass
III detsiil
649
789
645
alam-keskklass
II detsiil
540
656
542

I detsiil
413
502
423

2014. a andmete allikas: statistikaamet, stat.ee tabel PA621
Esimene detsiil näitab töötasu, millest 10% töötajaid saavad väiksemat ja 90% suuremat töötasu, teisest detsiilist saab 20% töötajaid väiksemat ja 80% suuremat töötasu jne.

Tabelist 1 näeme, et sellise jaotuse puhul kuuluks palga mõttes keskklassi töötajad, kes saavad palka vahemikus umbes 789-1426 eurot kuus bruto ehk umbes 645-1136 eurot neto (netopalga arvutamiseks kasuta nt veebilehte kalkulaator.ee).

Järeldus
Eesti keskmist palka (nt 2017. a oli see 1221 eurot bruto) saav töötaja kuulub selle mõttekäigu põhjal ülem-keskklassi. Kuid see on vaid pool tõde. Vaatame keskklassi määratlust ka leibkonna sissetuleku põhjal.


Sissetuleku hajumine leibkonna (sh ülalpeetavate) puhul
Lisades siia juurde mõõtme, et leibkonnas võib olla mitu liiget ja sel juhul saab vaadata keskmist sissetulekut leibkonna liikme kohta (sellest moodustab palgatööst ja pensionist saadav osa ligi 90%), näeme tabelis 2 teistsugust olukorda.
2017. a andmed on tuletatud, lähtudes lihtsustatult keskmise brutopalga ligikaudsest tõusust perioodil 2014-2017 (umb 21,5%).

Tabel 2
Sissetuleku
statistik
e tuludetsiil
Leibkonna-
liikme
netosissetulek
kuus 2014,
eurot
Leibkonna-
liikme
netosissetulek
kuus 2017,
eurot
(ligikaudne,
2014. a + 21,5% )

Keskklass
sissetuleku
järgi
keskmine
556
676

X detsiili keskmine
1540
1871

IX detsiili keskmine
939
1141

VIII detsiili keskmine
717
871

VII detsiili keskmine
581
706
ülem-keskklass
VI detsiili keskmine
482
586
ülem-keskklass
V detsiili keskmine
410
498
alam keskklass
IV detsiili keskmine
368
447
alam-keskklass
/ ~suhtelise
vaesuse piir (468 €)

III detsiili keskmine
336
408

II detsiili keskmine
277
337

I detsiili keskmine
145
176

2012. a andmete allikas: statistikaamet, stat.ee tabel ST10.

Tabeli 2 põhjal saame keskklassi kuuluvaks liigitada inimesed, kel netosissetulek leibkonnaliikme kohta on umbes 447-706 eurot kuus.
Kui leibkond suureneb (lisanduvad lapsed või täiskasvanud), muutub ka sissetulek leibkonna liikme kohta! See võib mõjutada paiknemist keskklassis.
Näiteks ühe lapsega üksikvanema (kes saab riigi keskmist palka) puhul muutub seis 1,3-1,5 korda kehvemaks kui lasteta isiku puhul.
Kahe keskkooliõpilasega üksivanema (kes saab riigi keskmist palka) puhul langetakse ülemkeskklassist alamkeskklassi. Selles vanuses laste puhul on kummagi ekvivalent 0,5 ehk kaks selles vanuses last on leibkonna kuludes kokku sama, mis üks täiskasvanu ning leibkonna sissetulek on vaja jagada nüüd kahega (vanem 1,0 + 2 last kokku 1,0 = 2,0).
Kuid viimasel juhul, kui üksikvanem saab näiteks mitte keskmist, vaid mediaanpalka (tabelis 1 olev 870 € / 2 = 435 € neto), langetakse suhtelisse vaesusesse (2016. a oli selleks piiriks 468 eurot) [allikas 3].

Sissetuleku suuruse tähendust leibkonna liikme kohta mõjutab sisuliselt (kulude mõttes) iga leibkonna liikme tarbimiskaal (esimene täiskasvanu 1,0, iga järgmine 14aastane ja vanem isik 0,5, alla 14aastane laps 0,3). Selle põhjal arvutatakse täiendavalt ka ekvivalentsissetulekut, mida siin artiklis ei kajastata. Siin vaatame vaid absoluutarve.


Kokkuvõte
Tabelites on esitatud statistika ja see on õige. Kuidas iga inimene oma paiknemist palga ja sissetuleku järgi ise tajub, on erinev ehk subjektiivne. Samuti on esitatud näidetes kajastatud Eesti tervikuna, kuid Tallinna ja iga maakonda võib vaadata sealsete palgatasemete põhjal eraldi ning kasutada ka muid eristavaid tunnuseid.
Lisaks palgale/sissetulekule on sisuliselt oluline ka see, kui suured on iga inimese/leibkonna igakuised (püsi)kulud ja kuidas see hakkamasaamist mõjutab. Selle kohta saab lisaks lugeda siin blogis seda artiklit.
2016. a kohta on statistikaamet esitanud nt sellise info, sundkulutuste teemal:
http://www.stat.ee/pressiteade-2017-107


Loe lisaks ka Palgakalkulaatorid veebis
Artikkel, kus on maailma kesklassi kuulumise arvutamise
kalkulaator -- proovi järele! (ingl k)


Allikad
1. Pew Research Center http://www.pewresearch.org/
Artikkel: http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground/
2. Rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO (2015). Global Wage Report 2014/15. Wages and income inequality. Geneva: ILO.
3. Statistikaamet -- suhteline vaesus 2016. a. https://www.stat.ee/pressiteade-2017-135Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika salvestamist.
Edicy