Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti tööjõuturg -- üldine prognoos 2012. aastaks

30.04.12, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Tööturu prognoos 2012. aastaks; tööhõive ja töötuse näitajad I -- IV kv 2011


Prognoos aastaks 2012
 • tööga hõivatud (15-74 a) -- 613 100 inimest
 • töötuse määr 10,4-11,5%
 • tööjõu ühikukulu kasv 2,9%
 • tööjõu tootlikkuse kasv 1,0%

 • Eesti keskmise kuu brutopalga prognoos 2012 -- 867 eurot
 • Eesti keskmise brutokuupalga tõus võrreldes 2011. aastaga 3,7-3,8%
 • tarbijahinnaindeksi kasv 2,8-3,3%.
  [Reaalpalga kasv 0,5-0,9%]

Taustinfo, faktid

 • palga alammäära suurus 290 eurot, bruto (~250 eurot, neto).
  (Keskmine palk: vt veebiviit sissekande lõpus)
 • keskmine vanaduspension (al. 01.04.12) 318,48 eurot, bruto=neto (tulumaks rakendub alles summalt üle 336 euro)
 • suhtelise vaesuse piir Eestis 2010. a 280 eurot, neto.

Allikad: Eesti Panga majandusprognoos 2011-2013 (sisendinfona kasutatud andmeid seisuga 25.11.11), Rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadine majandusprognoos 03.04.12. Töötukassa, rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Riigi Teataja veebileht, statistikaameti statistikablogi.

http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/ylevaade/_2011_02/_3_211.pdf?ok=1, http://www.fin.ee/?id=263, http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11328, http://www.ensib.ee/alamleht/, https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011055&leiakehtiv, http://statistikaamet.wordpress.com/tag/suhteline-vaesus/2011
I kvartal
II kvartal
III kvartal
IV kvartal
15-74-aastased kokku, tuhat1 029,8
1 029,8
1 029,8
1 029,8
Mitteaktiivsed, tuhat339,2
335,1
324,9
336,2

Tööjõud, tuhat690,6
694,7
704,9
693,5
     s.h hõivatud, tuhat591,3
602,6
627,8
614,5
     s.h töötud, tuhat99,3
92,1
77,0
79,0

Tööjõus osalemise määr, % 67,1
67,5
68,5
67,3
Tööhõive määr, %57,4
58,5
61,0
59,7
Töötuse määr, %14,4
13,3
10,9
11,4
Allikas -- statistikaamet: http://www.stat.ee/37191

15-74aastaste arv vähenes aastatel 1997-2005 suurusjärgus 3000-4000 inimese võrra. Aastatel 2006-2010 suurusjärgus 6000-7000 inimese võrra. 2011. aastal 8600 inimese võrra.


Kommentaar, tarkjapalk.ee: kõrgkoolides õppivate inimeste arv oli 2011/2012 õppeaastal 10.11.11 seisuga 66 086 inimest.
Riiklikku pensioni saavate inimeste arv 2011. a oli 407 014
(s.h vanaduspensioni saajaid 297 985).
Nii üliõpilastest kui ka pensionisaajatest osa töötab ehk kuulub tööjõu mõiste alla.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel töötas 2011. a mingi koormusega 128 124 pensionäri (üle 30% pensionäridest).


Allikad: sotsiaalkindlustusameti ning haridus- ja teadusministeeriumi veebileht.
http://www.ensib.ee/statistika-ja-aruanded-3/
http://www.ensib.ee/alamleht/
http://www.hm.ee/index.php?048055MÕISTED.

Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud  isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute ja töötute summa).

Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Tööealine rahvastik — rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk tööjõu-uuringu objektiks olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased).

(Tööga) hõivatu — isik, kes uuritaval perioodil

- töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;

- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus;

- ajutiselt ei töötanud.

Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) — tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus.

Töötu — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:

- on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);

- on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;

- otsib aktiivselt tööd.

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr — töötute osatähtsus tööjõus.


Allikas -- statistikaamet: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/15Tooturg/02Heivatud/02Aastastatistika/TT_047.htmKommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy