Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti tööjõuturg -- üldine prognoos 2013. aastaks

11.03.13, Urmas Orula, Kommentaarid: 0

Tööturu prognoos 2013. aastaks; tööhõive ja töötuse näitajad I -- IV kv 2012


Prognoos aastaks 2013
 • tööga hõivatud (15-74 a) -- 627 400 inimest
 • töötuse määr 8,9-9,4%
 • tööjõu ühikukulu kasv ~2%
 • tööjõu tootlikkuse kasv 2,5-3,0%

 • Eesti keskmise kuu brutopalga prognoos 2013 -- 930-937 eurot
 • Eesti keskmise brutokuupalga tõus võrreldes 2012. aastaga 5,5-6%
 • tarbijahinnaindeksi kasv 3,4-3,6%.
  [Reaalpalga kasv 1,9-2,6%]

Taustinfo, faktid
 • palga alammäära suurus 320 eurot, bruto (~273 eurot, neto).
  (Keskmine palk: vt veebiviit sissekande lõpus)
 • keskmine vanaduspension (al. 01.04.13) ~334,52 eurot, bruto=neto (tulumaks rakendub alles summalt üle 336 euro).
  2012. a oli keskmine vanaduspension 319 eurot, kuid hinnatõusu tõttu reaalpension vähenes 1,3%
 • suhtelise vaesuse piir Eestis 2011. a oli 299 eurot, neto.

Allikad: Eesti Pank: rahapoliitika ja majandus 2/2012, majandusprognoos 2012-2014 (sisendinfona kasutatud andmeid seisuga 21.11.12); Rahandusministeeriumi 2013. aasta kevadine majandusprognoos 04.04.13. Rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Riigi Teataja veebileht, statistikaameti statistikablogi.

http://www.eestipank.ee/publikatsioonid/rahapoliitika-ja-majandus, http://www.fin.ee/majandusprognoosid, http://www.ensib.ee/alamleht/, https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013007, http://statistikaamet.wordpress.com/2012/12/19/suhtelises-vaesuses-elas-2011-aastal-kuuendik-elanikest/


2012
I kvartal
II kvartal
III kvartal
IV kvartal
15-74-aastased kokku, tuhat1 024,3
1 024,3
1 024,3
1 024,3
Mitteaktiivsed, tuhat330,4
329,0
322,0
335,8

Tööjõud, tuhat693,8
695,3
702,3
688,5
       s.h hõivatud, tuhat
614,3
624,3
634,4
624,7
       s.h töötud, tuhat
79,6
71,0
67,9
63,7

Tööjõus osalemise määr, %67,7
67,9
68,6
67,2
Tööhõive määr, %60,0
60,9
61,9
61,0
Töötuse määr, %11,5
10,2
9,7
9,3
Allikas -- statistikaamet: http://www.stat.ee/37191


15-74aastaste arv vähenes aastatel 1997-2005 suurusjärgus 3000-4000 inimese võrra. Aastatel 2006-2010 suurusjärgus 6000-7000 inimese võrra. 2011. aastal 8600 inimese ja 2012. aastal 9100 inimese võrra.

Kommentaar, tarkjapalk.ee: kõrgkoolides õppivate inimeste arv oli 2012/2013 õppeaastal 10.11.12 seisuga 63 370 inimest.
Riiklikku pensioni saavate inimeste arv 2012. a oli 409 260
(s.h vanaduspensioni saajaid 297 413).
Nii üliõpilastest kui ka pensionisaajatest osa töötab ehk kuulub tööjõu mõiste alla.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel töötas 2011. a mingi koormusega 128 124 pensionäri (üle 30% pensionäridest).


Allikad: sotsiaalkindlustusameti ning haridus- ja teadusministeeriumi veebileht.
http://www.ensib.ee/statistika-ja-aruanded-3/
http://www.ensib.ee/alamleht/
http://www.hm.ee/index.php?048055MÕISTED.

Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud  isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute ja töötute summa).

Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Tööealine rahvastik — rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk tööjõu-uuringu objektiks olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased).

(Tööga) hõivatu — isik, kes uuritaval perioodil

- töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;

- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus;

- ajutiselt ei töötanud.

Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) — tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus.

Töötu — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:

- on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);

- on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;

- otsib aktiivselt tööd.

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr — töötute osatähtsus tööjõus.

Allikas -- statistikaamet: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/15Tooturg/02Heivatud/02Aastastatistika/TT_047.htm
Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy