Tark ja palk – palgakonsultatsioonid

  Palgasüsteemid. Palganõu tööandjale

Eesti tööjõuturg -- üldine prognoos 2014. aastaks

07.04.14, Urmas Orula, Kommentaarid: 1

Tööturu prognoos 2014. aastaks; tööhõive ja töötuse näitajad I -- IV kv 2013


Prognoos aastaks 2014
 • tööga hõivatud (15-74 a) -- 622 500 inimest
 • töötuse määr 7,9-8,5%
 • tööjõu ühikukulu kasv 3%
 • tööjõu tootlikkuse kasv 1,8-3%

 • Eesti keskmise brutokuupalga prognoos 2014 -- 1007 eurot
 • Eesti keskmise brutokuupalga tõus võrreldes 2013. aastaga 6,2-6,6%
 • tarbijahinnaindeksi kasv 1,4-2,1%
  [Reaalpalga kasv (= palgakasv- tarbijahinnakasv) 4,1-5,2%]

Taustinfo, faktid
 • palga alammäära suurus 355 eurot, bruto (~299 eurot, neto).
  (Keskmine palk: vt veebiviit sissekande lõpus)
 • keskmine vanaduspension (al. 01.04.14) on 353,33 eurot (44aastase staažiga), bruto=neto (tulumaks rakendub alles summalt üle 354 euro).
  2013. a oli kõigi vanaduspensionäride keskmine pension 327,4 eurot (s.h 334,42 eurot 44aastase staaži puhul).
 • suhtelise vaesuse piir oli Eestis 2012. aastal 329 eurot, neto (võrdle nt palga alammääraga, neto!).

Allikad: Eesti Pank: rahapoliitika ja majandus 2/2013, majandusprognoos 2013-2015 (sisendinfona kasutatud andmeid seisuga 20.11.13); Rahandusministeeriumi 2013. aasta kevadine majandusprognoos 04.04.13. Rahandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Riigi Teataja veebileht, statistikaameti statistikablogi.

http://www.eestipank.ee/publikatsioonid/rahapoliitika-ja-majandus, http://www.fin.ee/majandusprognoosid, http://www.ensib.ee/alamleht/, https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013004 [palga alammäär], http://www.stat.ee/65387 [suhteline vaesus]
http://www.stat.ee/58095 [keskmine pension] http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/pensionid-suurenevad-indekseerimisega-58-protsenti/2013
I kvartal
II kvartal
III kvartal
IV kvartal
15-74-aastased kokku, tuhat1000,4
1000,4
1000,4
1000,4
Mitteaktiivsed, tuhat322,8
313,2
319,9
325,4

Tööjõud, tuhat677,5
687,2
680,4
675,0
       s.h hõivatud, tuhat
610,1
632,1
627,1
616,1
       s.h töötud, tuhat
67,5
55,0
53,3
58,9

Tööjõus osalemise määr, %67,7
68,7
68,0
67,5
Tööhõive määr, %61,0
63,2
62,7
61,6
Töötuse määr, %10,0
8,0
7,8
8,7
Allikas: statistikaamet: http://www.stat.ee/37191


15-74aastaste arv vähenes aastatel 1997-2005 suurusjärgus 3000-4000 inimese võrra aastas. Aastatel 2006-2010 suurusjärgus 6000-7000 inimese võrra aastas.
2011. aastal 8600 inimese, 2012. aastal 9100 inimese ja 2013. aastal 10 400 inimese võrra.

Kommentaar, tarkjapalk.ee: kõrgkoolides õppivate inimeste arv oli 2013/2014 õppeaastal 10.11.13 seisuga 58 817 inimest.
Riiklikku pensioni saavate inimeste arv on 01.01.14 seisuga 411 146
(s.h vanaduspensioni saajaid 300 047).
Nii üliõpilastest kui ka pensionisaajatest osa töötab ehk kuulub tööjõu mõiste alla.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel töötas 2011. a mingi koormusega 128 124 pensionäri (üle 30% pensionäridest), s.h nii vanadus-, töövõimetus- kui ka muu pensionäri. Kuid osa neist (~40%) vaid hooajaliselt.

Allikad: sotsiaalkindlustusameti ning haridus- ja teadusministeeriumi veebileht.
http://www.ensib.ee/statistika-ja-aruanded-3/
http://www.hm.ee/index.php?048055#k6rgharidus
MÕISTED.

Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud  isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute ja töötute summa).

Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Tööealine rahvastik — rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk tööjõu-uuringu objektiks olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased).

(Tööga) hõivatu — isik, kes uuritaval perioodil

- töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;

- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus;

- ajutiselt ei töötanud.

Tööhõive määr — hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) — tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus.

Töötu — isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:

- on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);

- on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;

- otsib aktiivselt tööd.

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr — töötute osatähtsus tööjõus.

Allikas -- statistikaamet: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/15Tooturg/02Heivatud/02Aastastatistika/TT_047.htmLoe lisaks nt: Keskmine palk maakonniti 2014-2015
Euroopa riikide keskmine palk 2011


Kommentaarid: 1

mnjah
07.04.14

Aga Rootsis on näitks pesnionäridel töötamine keelatud. Mingil tingimusel.


Lisa kommentaar

Kommenteerija e-posti aadressi ei avaldata.
Email again:
Nimi
E-mail
KommenteeriCreative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsentsiga.
Content of www.tarkjapalk.ee is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Sisu võib kasutada, peab vaid allikale viitama.

Sait ei kogu ega töötle isikuandmeid. Erandina vaid uudiskirjaga oma algatusel liitumine/loobumine, järgitakse IKÜM-i nõudeid. Kasutatakse vaid Google Analyticsi ja Voo statistika küpsiseid.
Edicy